Ústřední rada SVP AČR se schází pravidelně čtvrtletně a řeší programové a obsahové otázky činnosti Svazu, s dopadem i na činnost jednotlivých samostatných spolků (dříve klubů) se snahou o uspokojování sociálních, profesních a jiných požadavků svých členů. Za náš společný významný úspěch a přínos pro všechny bývalé, ale i soudobé příslušníky ozbrojených sil považujeme zejména podíl členů našeho pobočného spolku SVP AČR v Písku za jejich úsilí na zrušení 15% zdanění výsluhových příspěvků. Dále se náš svaz pravidelně zapojuje do pomoci rodinám pozůstalým po válečných veteránech a válečným veteránům samotným.

V mezinárodní činnosti se zástupci vedení SVP v uplynulém roce aktivně zúčastnili pracovní schůzky s představiteli profesních svazů Viszegrádské čtyřky, Litvy a Lotyšska ve Varšavě a Deblinu v Polské republice. Na jednání ústřední rady v prosinci 2017 přivítali mezi s sebou vrcholné vedení partnerské organizace  Zvazu vojakov Slovenskej republiky (ZV SR). Výměna zkušeností se dotkla i dlouholeté součinnosti na tradičních výstupech na Kriváň. Na počest vzájemného přátelství předal president ZV SR pan pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera  předsedovi SVP AČR  pplk. v.z. Ing. Romanovi Dobovi Pametný list a zároveň jej pozval na oficiální oslavu 25. výročí vzniku ZV SR, konanou v květnu v Trenčíně.

SVP AČR se svou vnější aktivitou zařadil mezi plnohodnotné spolupracující spolky s MO ČR, který mimo jiné usiluje o prohlubování hrdosti svých členů na příslušnost k AČR a zvyšování její společenské prestiže a popularity na veřejnosti. SVP se zároveň zúčastnil nejen několika jednání s představiteli velení armády, ale i slavnostních aktů v rámci pozvání od MO ČR na Vítkově nebo pozvání NGŠ na předvánoční adventní koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého a setkání s NGŠ s válečnými veterány v DaP. Pro propagaci své existence a činnosti ústřední rada schválila výrobu svých specifických reklamních předmětů. Podrobně svou celoroční činnost projednalí delegáti jednotlivých spolků na celosvazové členské schůzi SVP AČR v DaP dne 10. dubna 2018.

adventní setkání

 

adventní koncert

 

adventní setkání

 

SV&ZV

 

pamětní list

 

Jpeg

 

UR122017