Čl. I.

Název, sídlo, postavení

1. Název: Svaz vojáků z povolání Armády České republiky, z. s. (dále jen „Svaz“)

2. Sídlo: U Sluncové 4, Praha 8, PSČ 180 00

3. Svaz je založený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je právní osobností způsobilou k právnímu jednání.

4. Spolková forma Svazu je pokračovatelem formy občanského sdružení, kterým byl Svaz do 31. 12. 2013, založený podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

5. Svaz byl založen k ochraně a uspokojování společných zájmů svých členů za účelem naplňování hlavního účelu existence Svazu, jak je stanoveno v čl. II. těchto stanov.

6. Vnitřní organizace Svazu, práva a povinnosti členů i volených orgánů Svazu jsou upraveny těmito stanovami, jejichž originální výtisk v úplném znění je uložen v sídle Svazu.

Čl. II.
Hlavní účel Svazu

1. Hlavním účelem Svazu je:
a) obhajoba, uspokojování a prosazování právem chráněných potřeb a zájmů členů Svazu, ale i všech profesionálních vojáků a jejich rodinných příslušníků, jako i vojáků v záloze a ve výslužbě, prostřednictvím zejména veřejně prospěšných aktivit v oblasti kultury, společenských, sportovních a charitativních akcí, pro účely dosahování obecného blaha v souvislosti s potřebou obrany míru a demokratických hodnot,

b) zajistit hlavním i pobočným spolkem zastupování členů Svazu, tak aby ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace se účastník mohl dát v řízení zastupovat též právnickou osobou vzniklou na základě zvláštního právního předpisu, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před takovou diskriminací podle § 26 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

c) provádět, ve spolupráci s orgány Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu Armády České republiky a vojenskými útvary, účinnou a smysluplnou propagaci Armády České republiky na veřejnosti, zejména mezi mládeží, dále v rámci armád NATO, zejména podobných vojenských sdružení v rámci V-4.

2. K zajištění hlavního účelu plní Svaz zejména tyto hlavní činnosti:
a) v rámci svého postavení zprostředkovává kontakty s obdobnými organizacemi na mezinárodní úrovni,

b) zajišťuje komunikaci s orgány Ministerstva obrany České republiky a Generálního štábu Armády České republiky s cílem dosahování komunikační vyváženosti a projednávání problémů dotýkajících se výkonu služby vojáků v návazanosti na zajištění jejich sociálního zázemí, naplňování volnočasových aktivit,

c) vytváří organizační, právní a ekonomické podmínky k ochraně oprávněných zájmů svých členů v souvislosti s jejich činností v rámci Svazu,

d) prostřednictvím kulturních, sportovních a dalších společenských akcí seznamuje veřejnost s tradicemi a aktivitami Armády České republiky, jako i s aktivitami a úlohou mezinárodních vojenských misí, na nichž se podílejí vojáci Armády České republiky,

e) podílí se na vytváření branného vědomí občanů, úctě k vojenské historii a pietním místům spjatých s vojenskou historií,

f) vydává vlastní dokumenty informačního charakteru.

3. Svaz se hlásí ke spolupráci s organizacemi zájmových sdružení vojáků členských států NATO a organizacemi obdobného hlavního účelu, pro který byl Svaz založen.

Čl. III.
Vedlejší činnost Svazu

1. Vedlejší hospodářskou činností Svazu mohou být činnosti příležitostního a náhodného charakteru, z nichž dosažené příjmy jsou určeny k podpoře hlavních činností provozovaných k naplnění hlavního účelu Svazu, jako je např. zprostředkování reklamy a nájmu.

2. Zisk dosažený z vedlejší činnosti slouží k pokrytí hlavních činností Svazu.

Čl. IV.
Členství a právní postavení členů

1. Členství ve Svazu je dobrovolné.

2. Členství může být ve Svazu:
a) řádné,

b) přidružené,

c) čestné.

3. Řádné členství ve Svazu může nabýt fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, jako i právnická osoba, které souhlasí s registrací, stanovami a hlavním účelem Svazu.

4. Řádného členství ke Svazu nabývá fyzická osoba prostřednictvím pobočného spolku (dále jen „klub“, „kluby“), jehož je členem.

5. Řádného členství ke Svazu pozbývá fyzická osoba v návaznosti se skončením členství klubu v hlavním spolku (Svazu).

6. Přidruženého členství může nabýt fyzická osoba, která není organizována prostřednictvím klubu, a z jakéhokoliv důvodu nemůže být či nechce být členem klubu.

7. Fyzická osoba se zájmem o přidružené členství podává písemnou žádost Ústřední radě o přijetí za člena s přidruženým členstvím.

8. O přijetí fyzické osoby s přidruženým členstvím rozhoduje Ústřední rada.

9. Fyzická osoba s přidruženým členstvím je evidována u Svazu, k němuž jí vznikají i povinnosti z titulu platby členských příspěvků.

10. Fyzická osoba s řádným nebo s přidruženým členstvím pozbývá dále členství:
a) vystoupením,

b) zrušením,

c) vyloučením,

d) úmrtím.

11. Z titulu různých druhů členství uvedených v čl. IV. pod bodem 2:

a) člen s řádným členstvím má práva a povinnosti:
 má hlas rozhodující,
 navrhovat a volit své zástupce do orgánů Svazu a být volen do jeho orgánů, pokud je starší 21 let věku, přičemž kandidát na funkci předsedy Ústřední rady Svazu nebo člena kontrolní komise Svazu musí být starší 25 let,
 má právo účastnit se aktivit Svazu anebo klubu, jehož je členem,
 předkládat stížnosti, podněty, návrhy a žádosti orgánům Svazu,
 má povinnost platit členské příspěvky a další poplatky stanovené orgány Svazu,
 má povinnost dodržovat Stanovy Svazu a normativy upravující hlavní činnosti a vedlejší činnosti Svazu,
 řídit se rozhodnutími orgánů Svazu.

b) člen s přidruženým členstvím má práva a povinnosti:
 má hlas poradní, nemá hlasu rozhodujícího,
 má právo účastnit se členské schůze Svazu jako host,
 předkládat stížnosti, podněty, návrhy a žádosti orgánům Svazu,
 má právo účastnit se aktivit Svazu,
 nemá právo být volen do orgánů Svazu,
 má povinnost platit členské příspěvky a další poplatky stanovené orgány Svazu,
 má povinnost dodržovat Stanovy Svazu a normativy upravující hlavní činnosti a vedlejší činnosti Svazu
 řídit se rozhodnutími orgánů Svazu,

c) člen s čestným členstvím má práva a povinnosti:
 má hlas rozhodující, pokud je členem klubu, má hlas poradní, pokud není organizován v klubu,
 má právo účastnit se členské schůze Svazu jako host, pokud není členem klubu,
 předkládat stížnosti, podněty, návrhy a žádosti orgánům Svazu,
 má právo účastnit se aktivit Svazu,
 nemá právo být volen do orgánů Svazu,
 z titulu čestného členství neplatí členské příspěvky,
 má povinnost dodržovat Stanovy Svazu a normativy upravující hlavní činnosti a vedlejší činnosti Svazu
 řídit se rozhodnutími orgánů Svazu.

12. Řádné členství ve Svazu nabývá klub kolektivní registrací, za podmínky, že:
a) se ztotožňuje s hlavním účelem a s hlavními činnostmi Svazu a souhlasí s plněním úkolů k naplňování společných zájmů ve shodě s ostatními členy Svazu,

b) písemně požádá Svaz o kolektivní registraci a o přidělení registračního čísla.

13. O přijetí klubu za řádného člena Svazu rozhoduje Ústřední rada Svazu na základě písemné žádosti zájemce o kolektivní členství.

14. Přidělením registračního čísla se klub stává členem Svazu; zápisem do spolkového rejstříku nabývá klub právní osobnosti.

15. V jednáních vůči Svazu zastupuje klub jeho statutární orgán nebo jím písemně pověřený zástupce.

16. Ukončení řádného členství klubu ve Svazu nastává při:
a) jednostranném písemném oznámení Svazu o ukončení svého členství,

b) nezaplacení ročního členského příspěvku, jehož výši stanovuje nejvyšší orgán Svazu,

c) vyloučení klubu z důvodů:
 přes písemné upozornění Svazu, závažného a opakujícího se porušování norem Svazu,
 likvidací klubu.

17. Vystupující klub je povinen likvidovat všechny své závazky vůči Svazu, a to bez zbytečného odkladu.

18. Ukončením členství v klubu fyzickou osobou takováto osoba zároveň pozbývá řádného členství ve Svazu, jehož byla členem prostřednictvím klubu.

19. Čestným členem Svazu se může stát pouze fyzická osoba, která se dlouhodobě a významně podílela svou činností na naplňování hlavního účelu Svazu.

20. Čestný člen je evidenčně veden u Svazu.

21. O udělení čestného členství rozhoduje nejvyšší orgán Svazu za splnění podmínky souhlasu osoby, které má být čestné členství uděleno.

22. Čestné členství ve Svazu je ukončeno:
a) odejmutím čestného členství z důvodů neslučitelných s charakterem a podstatou udělení čestného členství, zejména pak se zřetelem na ochranu dobrého jména Svazu; o odejmutí čestného členství rozhoduje nejvyšší orgán Svazu,

b) úmrtím.

23. Svaz vede seznam osob, které jsou nositeli řádného členství, přidruženého členství, anebo čestného členství.

24. Každý zájemce o členství ve Svazu podáním písemné přihlášky zároveň souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů mohly být zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytně nutném v rámci činností Svazu anebo vůči kontrolním orgánům.

25. Seznam členů se vyhotovuje:
a) v kompletním rozsahu s uvedením fyzických osob, přičemž tento seznam není zpřístupněn,

b) v rozsahu a s výčtem členů, přičemž tento seznam je zveřejněn s údaji veřejně dostupnými prostřednictvím veřejného rejstříku nepodléhající režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

c) údaje o počtu členů Svazu, případně jejich jmenovité seznamy s uvedením data narození, mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotace či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

26. Zápisy a výmazy týkající se seznamu osob daného členství provádí určený člen Předsednictva Ústřední rady Svazu. Příslušné údaje se zapisují a vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Předsednictvo Ústřední rady Svazu prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem Ústřední rada Svazu, zejména se zřetelem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. V.
Ocenění

1. Svaz může, na návrh klubů či Ústřední rady Svazu udělit ocenění svému členu, funkcionářům státní správy a samosprávy, Armády České republiky a mezinárodních organizací.

2. Stupně ocenění jsou:
a) pamětní list Svazu,

b) pamětní odznak Svazu,

c) čestné členství ve Svazu.

3. Podmínky udělování ocenění stanoví vnitřní předpis Svazu.

Čl. VI.
Orgány Svazu

1. Orgány Svazu jsou:
a) členská schůze,

b) předseda Ústřední rady,

c) Ústřední rada,

d) předsednictvo Ústřední rady,

e) kontrolní komise.

Čl. VII.
Členská schůze Svazu

1. Nejvyšším orgánem Svazu je členská schůze.

2. Zasedání členské schůze svolává nejméně jedenkrát do roka statutární orgán Svazu ve lhůtě nejméně třiceti dnů před jeho konáním a to formou pozvánky distribuované prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a veřejně dostupným oznámením na internetových stránkách Svazu. Pozvánka vždy musí obsahovat:
a) místo,

b) čas,

c) pořad zasedání.

3. Zasedání členské schůze svolá statutární orgán Svazu z podnětu Ústřední rady, kontrolní komise nebo alespoň třetiny členů Svazu. V dalším se postupuje podle obecně závazných právních předpisů upravujících činnost spolků na území České republiky.

4. Členskou schůzi tvoří shromáždění delegátů s právem hlasu rozhodujícího, delegovaných kluby, které jsou nositeli řádného členství ve Svazu, přičemž každý delegát má jeden hlas.

5. Klub s řádným členstvím ve Svazu má právo vyslat delegáty podle následujícího klíče:

Počet členů klubu ke dni zveřejnění svolání členské schůze Počet delegátů pro členskou schůzi
do 5 členů 1
více než 5 členů do 20 členů 2
více než 20 členů do 50 členů 3
více než 50 členů do 100 členů 4
více než 100 členů 5

6. Pokud nejsou svými kluby určeni jako delegáti s hlasem rozhodujícím členové Ústřední rady, tito se mohou účastnit zasedání členské schůze jako hosté bez práva hlasu rozhodujícího.

7. Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny delegátů s hlasem rozhodujícím přítomných v době zahájení členské schůze.

8. Usnesení členské schůze je přijato většinou hlasů přítomných delegátů.

9. Náhradní zasedání členské schůze se koná po uplynutí 30 minut od ukončení zasedání členské schůze pro její neschopnost usnášet se.

10. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti nejméně jedné pětiny delegátů, kteří jsou oprávněni zastupovat kluby při konání zasedání členské schůze.

11. V případech, kdy náhradní zasedání členské schůze má jednat o zániku Svazu, majetkových vypořádáních a likvidaci, anebo o změně právní formy, je v jednání o takto vyjmenovaných záležitostech náhradní členská schůze usnášeníschopná, pokud k okamžiku zahájení hlasování je přítomno alespoň 45 % z pozvaných delegátů, z nichž se pro schválení usnesení vysloví alespoň 4/5 delegátů.

12. Volba orgánů Svazu probíhá vždy tajným hlasováním.

13. Funkční období členů volených orgánů Svazu je pětileté.

14. Členská schůze Svazu zejména:
a) volí a odvolává:
 předsedu Ústřední rady,
 členy Ústřední rady,
 členy kontrolní komise,

b) schvaluje:
 zprávu o činnosti Ústřední rady,
 výsledek hospodaření Svazu,

c) rozhoduje ve věcech:
 změny stanov Svazu,
 jednacího řádu Svazu,
 volebního řádu Svazu,
 nabývání, převodu a pozbývání nemovitého majetku,
 zrušení Svazu s likvidací,
 přeměně Svazu,
 stanovení liniové organizace s působností v rámci mezinárodních ozbrojených sil obdobného spolkového charakteru k naplňování hlavního účelu, pro který byl Svaz založen.

Čl. VIII.
Statutární orgán

1. Statutárním orgánem Svazu je předseda Ústřední rady.

2. Spolek zastupuje vůči třetím osobám předseda Ústřední rady.

3. Předsedou Ústřední rady Svazu může být zvolen každý člen se statutem řádného členství ve Svazu, který ke dni volby je starší 25 let a je bezúhonný. Návrh na kandidáta pro účely volby předsedy Ústřední rady může předložit kdokoli z řad členů s řádným, přidruženým anebo čestným členstvím ve Svazu.

4. Předseda Ústřední rady zejména:
a) řídí zasedání Ústřední rady,

b) řídí zasedání Předsednictva Ústřední rady,

c) řídí činnost Svazu mezi zasedáními Ústřední rady,

d) řídí činnosti k zajištění plnění usneseni členské schůze Svazu,

e) rozhoduje o výdajích Svazu za jednotlivá zdanitelná plnění do výše nepřesahující částku 5.000 Kč,

5. Svým podpisem potvrzuje schválení veškerých výdajů Svazu.

6. Podepisování za Svaz provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu spolku připojí svůj podpis předseda Ústřední rady Svazu. K platnosti úkonu předsedy Ústřední rady je jeho zvolení členskou schůzí Svazu.

7. Ve výjimečných a předsedou Ústřední rady konkretizovaných případech, může předseda Ústřední rady písemně zmocnit některého z členů Ústřední rady k zastupování Svazu vůči třetím osobám.

8. Výkon funkce předsedy Ústřední rady zaniká:
a) uplynutím funkčního období,

b) odvoláním předsedy Ústřední rady členskou schůzí v průběhu funkčního období,

c) průkazným písemným vyrozuměním Ústřední rady a kontrolní komise o odstoupení z funkce předsedy Ústřední rady,

d) úmrtím.

Čl. IX.
Ústřední rada

1. Ústřední rada je výkonným orgánem svazu k zajištění hlavních činností pro naplňování hlavního účelu Svazu v mezivolebním období.

2. Ústřední rada podává do kandidátní listiny návrh kandidátů na člena Ústřední rady. Návrh na vklad do kandidátní listiny může Ústřední radě předložit kdokoliv z řad členů s řádným, přidruženým anebo čestným členstvím ve Svazu. Součástí návrhu na vklad do kandidátní listiny je předchozí souhlas navrhovaného kandidáta.

3. Členem Ústřední rady může být zvolen každý člen se statutem řádného členství ve Svazu, který ke dni volby je starší 21 let.

4. Ústřední rada je složena z předsedy Ústřední rady, tří místopředsedů Ústřední rady a 7 členů zvolených členskou schůzí podle nejvyššího počtu hlasů.

5. Ústřední rada má vždy lichý počet členů.

6. Mandát člena Ústřední rady zaniká:
a) uplynutím funkčního období,

b) odvoláním člena Ústřední rady členskou schůzí v průběhu funkčního období,

c) průkazným písemným vyrozuměním Ústřední rady o odstoupení z funkce člena Ústřední rady,

d) úmrtím.

7. Vyžádá-li si to mimořádná situace, Ústřední rada může svým usnesením do rozsahu jedné třetiny svých členů kooptovat členy Ústřední rady do nejbližšího zasedání členské schůze.

8. Na nejbližší členské schůzi je předseda Ústřední rady povinen změny provedené usnesením Ústřední rady předložit k seznámení členské schůzi anebo k jejímu schválení, a to podle charakteru provedené změny.

9. Ústřední rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. Svolává ji a jednání řídí předseda Ústřední rady.

10. Ústřední rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí Ústřední rady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Ústřední rady.

11. Ústřední rada zejména:
a) na svém prvním zasedání po zvolení členů Ústřední rady volí z členů Ústřední rady tři místopředsedy Ústřední rady,

b) zpracovává a schvaluje roční rozpočet Svazu, který je základním dokumentem pro nakládání s finančními prostředky Svazu pro daný kalendářní rok,

c) schvaluje výdaje Svazu u jednotlivého zdanitelného plnění i v částce vyšší než 5.000 Kč; schválení se v takovém případě provede formou zápisu ze zasedání Ústřední rady,

d) operativně řídí činnost Svazu a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do pravomoci členské schůze Svazu,

e) vydává předpisy Svazu operativního charakteru,

f) připravuje program jednání členské schůze Svazu,

g) rozpracovává závěry a usnesení členské schůze a odpovídá za jejich realizaci,

h) je subjektem výkladu stanov Svazu,

i) může zřizovat odborné komise; stanovuje jejich činnost a pravomoci, jmenuje jejich předsedy a schvaluje jejich členy,

j) může zřídit odvolací komisi, která plní úkoly odvolacího orgánu vůči rozhodnutím svých odborných komisí,

k) schvaluje přijetí zaměstnanců do pracovně-právního vztahu ke Svazu,

l) rozhoduje o přijetí a o ukončení členství klubu ve Svazu; o svém rozhodnutí ve věci nabytí či pozbytí členství podává informaci na zasedání členské schůze Svazu ve zprávě o činnosti.

Čl. X.
Předsednictvo Ústřední rady

1. Předsednictvo Ústřední rady je poradním orgánem předsedy Ústřední rady a výkonným orgánem Ústřední rady.

2. Předsednictvo Ústřední rady zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení Ústřední rady mezi jednotlivými zasedáními Ústřední rady.

3. Předsednictvo Ústřední rady zasedá podle potřeb k zajištění úkolů, nejméně však jednou za dva měsíce.

4. Zasedání Předsednictva Ústřední rady řídí předseda Ústřední rady.

5. Předsednictvo Ústřední rady se skládá z předsedy Ústřední rady a 3 místopředsedů Ústřední rady. Přísedícím při jednáních Předsednictva Ústřední rady je tajemník Ústřední rady, pokud byl Ústřední radou ustanoven.

6. Předsednictvo Ústřední rady je jednání schopné, pokud je na jeho zasedání přítomna alespoň polovina jeho členů.

7. O návrzích a konečných závěrech k jejich přijetí v zájmu naplňování usnesení Ústřední rady rozhoduje předseda Ústřední rady.

Čl. XI.
Tajemník svazu

1. Pro zajištění činností operativního charakteru může Ústřední rada zřídit funkci tajemníka Svazu.

2. Předseda Ústřední rady stanovuje pracovní náplň tajemníka svazu a výkon jeho pracovní činnosti kontroluje.

3. Tajemník Svazu je přísedícím členem Ústřední rady, bez práva hlasu rozhodujícího, pokud tajemníkem Svazu není ustanoven některý z členů Ústřední rady – v takovém případě má právo hlasu rozhodujícího.

4. Tajemník Svazu je přísedícím členem Předsednictva Ústřední rady bez hlasu rozhodujícího; tajemník Svazu při zasedání Předsednictva Ústřední rady má hlas poradní.

Čl. XII.
Kontrolní komise

1. Kontrolním orgánem Svazu je kontrolní komise, která je nezávislá na předsedovi Ústřední rady, Ústřední radě a na Předsednictvu Ústřední rady. Za svou činnost je odpovědná členské schůzi Svazu.

2. Kontrolní komise Svazu, jako hlavního spolku, je oprávněna k výkonu kontrolní činnosti i vůči klubům, jako pobočným spolkům spolku hlavního.

3. Kontrolní komise se skládá minimálně z 3 členů, kteří musejí být nositeli řádného členství ve Svazu a starší 21 let. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí. Návrh na kandidáta pro účely volby člena kontrolní komise může předložit kdokoli z řad členů s řádným, přidruženým anebo čestným členstvím ve Svazu.

4. Členové kontrolní komise na svém prvním zasedání, po jejich zvolení členskou schůzí, volí ze svých členů předsedu kontrolní komise, který je odpovědný za její činnost.

5. V případě, že člen kontrolní komise je v průběhu období kooptován do některého z výkonných orgánů Svazu nebo vstoupí v pracovněprávní vztah ke Svazu, zaniká jeho členství v kontrolní komisi.

6. Předseda kontrolní komise kooptuje nového člena kontrolní komise a na nejbližší členské schůzi Svazu musí tuto změnu kontrolní komise předložit ke schválení.

7. Zasedání kontrolní komise se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok.

8. Zasedání kontrolní komise svolává a jednání řídí předseda kontrolní komise.

9. Kontrolní komise je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí kontrolní komise je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů kontrolní komise.

10. Kontrolní komisi musejí být pro výkon její funkce poskytnuty předsedou Ústřední rady potřebné podklady, rozhodnutí a informace.

11. Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Ústřední rady bez práva hlasu rozhodujícího.

12. Kontrolní komise Svazu zejména kontroluje:
a) plnění usnesení členské schůze Svazu,

b) dodržování stanov Svazu,

c) rozhodnutí a činnost předsedy Ústřední rady, Ústřední rady a Předsednictva Ústřední rady,

d) hospodaření Svazu,

e) účetní závěrku za příslušné účetní období.

13. Kontrolní komise Svazu je oprávněna k provedení kontroly u pobočných spolků, a to zejména:
a) kontroly na systém a úplnost vedení evidence členské základny,

b) kontroly vedení účetnictví či daňové evidence,

c) kontroly splnění povinností vyplývajících ze zákona o daních z příjmů v návaznosti na splnění povinností k správnému stanovení daňového základu,

d) plnění povinností pobočného spolku, které mu vyplývají z vnitřních předpisů vůči Svazu, jako hlavnímu spolku.

14. Kontrolní komise o své činnosti průběžně podává informace Ústřední radě po každé kontrole pobočných spolků a souhrnně minimálně 1x v kalendářním roce. Rozsah a detail informací je výhradně věcí kontrolní komise.

15. Kontrolní komise má právo požádat o svolání mimořádné členské schůze Svazu; v případě, že rozhodnutí předsedy Ústřední rady, Ústřední rady, anebo Předsednictva Ústřední rady je v závažném rozporu s usnesením členské schůze nebo je porušením stanov Svazu má právo pozastavit toto rozhodnutí až do konání členské schůze.

16. Kontrolní komise podává zprávu o kontrolní činnosti členské schůzi.

17. Členství v kontrolní komisi zaniká:
a) uplynutím funkčního období,

b) odvoláním členskou schůzí v průběhu funkčního období,

c) průkazným písemným vyrozuměním kontrolní komise o odstoupení z funkce člena, případně předsedy kontrolní komise,

d) kooptací nebo volbou do některých z výkonných orgánů Svazu nebo vznikem pracovně právního vztahu vůči Svazu.

e) úmrtím.

Čl. XIII.
Majetek a hospodaření Svazu

1. Majetek Svazu tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a další majetková práva, k nimž má Svaz vlastnický anebo zápůjční vztah.

2. Zdrojem majetku Svazu jsou zejména:
a) členské příspěvky od členů,

b) granty, dotace a další příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů,

c) příspěvky a dary od jiných právnických a fyzických osob,

d) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k zajištění financování hlavních činností pro naplnění hlavního účelu Svazu,

e) mimořádné příspěvky od klubů z jimi vykonávané vedlejší (hospodářské) činnosti, které jsou odvozeny z jimi dosažených příjmů po zdanění; výše konkrétního příspěvku z takovéto činnosti poukazovaná Svazu, jako hlavnímu spolku, je upravena vnitřní směrnicí schválenou Ústřední radou Svazu.

3. S finančními prostředky Svazu, jako i s dalším majetkem ve správě Svazu musí být nakládáno s péčí dobrého hospodáře založené na principech efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.

4. Zisk z činnosti Svazu lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Svazu.

5. O nabývání, pozbývání a převodu nemovitého majetku rozhoduje členská schůze Svazu.

6. Ústřední rada Svazu může svým vnitřním předpisem stanovit další podrobnosti v oblasti postupů při nakládání s veškerým majetkem. Obsah tohoto vnitřního předpisu nesmí odporovat příslušným ustanovením stanov Svazu.

Čl. XIV.
Pobočné spolky Svazu

1. Svaz z podstaty své právní osobnosti je způsobilý zakládat pobočné spolky ve formě klubů (dále jen „klub“, „kluby“), na základě vydání registrační listiny, jejímž přijetím a v návaznosti na zapsání takovéhoto klubu do spolkového rejstříku, se klub přihlašuje k naplňování hlavního účelu prostřednictvím hlavních činností, pro který byl Svaz založen a k respektování stanov Svazu (hlavního spolku).

2. Podle ust. § 3045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., platného ke dni schválení těchto stanov, organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, kterým byla Svazem vydána registrační listina před 1. 1. 2014, a které byly po dni 31. 12. 2013 zapsány do spolkového rejstříku, se považují za pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Přidělením registračního čísla se klub stává členem Svazu.

4. Klub se stává pobočným spolkem s právní způsobilostí odvozenou od jeho právní osobnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.

5. Kluby jsou nositeli právní osobnosti, přičemž zejména:
a) přijímají vlastní stanovy, které však nesmějí odporovat obsahu stanov Svazu (hlavního spolku),

b) zpracovávají a předkládají hlavnímu spolku návrh na zápis do spolkového rejstříku podle ust. § 229 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném k datu schválení těchto stanov,

c) nabývají svůj majetek obdobně jako je tomu u hlavního spolku (Svazu),

d) hospodaří na svůj účet a riziko,

e) vedou účetnictví anebo daňovou evidenci,

f) odpovídají za splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů o účetnictví a o dani z příjmů.

6. Stanovy přijímané kluby musejí obsahovat:
a) název klubu, v jehož obsahu musí být uvedeno:
 Svaz vojáků z povolání AČR, klub…vlastní název, z. s.,
 Klub…vlastní název, Svazu vojáků z povolání AČR, z. s.
Uvedené podmínky názvu se nevztahují na kluby zapsané ve spolkovém rejstříku k 1. 1. 2014.

b) hlavní účel klubu, který musí být obdobný, jako je obsah hlavního účelu Svazu,

c) práva a povinnosti členů vůči klubu a určení, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,

d) určení statutárního orgánu klubu: statutární orgán je individuální, kterým je předseda Rady klubu,

e) nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, jejíž zasedání svolá předseda Rady klubu nejméně jednou za kalendářní rok,

f) výkonným orgánem pro plnění úkolů vyplývajících z usnesení členské schůze klubu a pro řízení aktivit klubu mezi jednotlivými volebními obdobími je Rada klubu; Rada klubu má vždy lichý počet členů,

g) členskou schůzí může být zvolena kontrolní komise; kontrolní komise má nejméně 3 členy,

h) o nabývání a pozbývání nemovitého majetku klubu rozhoduje nejvyšší orgán klubu,

i) stanovy klubu musejí určit konkrétní rozsah pravomocí statutárního orgánu při nakládání s finančními prostředky,

j) způsob podepisování statutárního orgánu klubu určí stanovy v analogii se stanovami Svazu (hlavního spolku).

Čl. XV.
Závěrečná ustanovení

1. Jednání a postupy Svazu a jím založených pobočných spolků ve formě klubů, které nejsou obsahem těchto stanov, se řídí obecně závaznými právními předpisy upravujícími existenci a činnost spolků v České republice.

2. Dosavadní kluby, které byly k 1. 1. 2014 převedeny z evidence Ministerstva vnitra jako pobočné spolky se zápisem do spolkového rejstříku, jsou ze zákona zahrnuty do kolektivní registrace (tj. bez písemné žádosti). Zápisem do spolkového rejstříku v plném rozsahu (statutární orgán pobočného spolku, nejvyšší orgán pobočného spolku atd.) nabude klub právní osobnosti.

3. Tyto stanovy nabývají platnosti datem schválení členskou schůzí Svazu.

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti datem zápisu do spolkového rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Svazu:

V Praze dne 19. dubna 2016