I. Základní ustanovení

Provozovatel portálu www.vojak.cz vydává tímto návštěvní řád portálu www.vojak.cz, kterým se upravují pravidla a podmínky pro používání tohoto portálu uživateli.

Portálem se pro účely návštěvního řádu rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.vojak.cz (dále jen portál). Vlastníkem a provozovatelem portálu jsou Svaz vojáků z povolání AČR a Ing. Roman Mucha (Tým QUICKLY.cz – www.quickly.cz).

Veškerý obsah umístěný provozovatelem na portálu (včetně textu, obrázků, grafiky a grafických prvků, uspořádání stránek i celého portálu) je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Práva a povinnosti uživatelů portálu se řídí tímto návštěvním řádem a dále příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Přístupem na portál, registrací či užitím jakékoli informace obsažené na portálu uživatel stvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem a v něm obsaženými pravidly a podmínkami, současně prohlašuje, že s těmito souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

Uživatelem portálu je kterákoli osoba, registrovaná či neregistrovaná, která získá jakýmkoli způsobem přístup k portálu.

II. Odpovědnost

Provozovatel prohlašuje a uživatel bere výslovně na vědomí následující skutečnosti:

 1. Veškerá rizika plynoucí uživateli z užívání portálu nese uživatel, provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.
 2. Provozovatel nezaručuje bezporuchovost a nepřetržitost fungování portálu.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah informací sdělených či uveřejněných třetími subjekty či některým z uživatelů; za takový obsah odpovídá výhradně původce takového obsahu.
 4. Stahování či jiné získávání obsahu portálu závisí na vlastním uvážení uživatele a uživatel je k tomuto oprávněn výlučně na svou vlastní odpovědnost a riziko. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody vzniklé uživateli.
 5. Provozovatel je oprávněn a uživatel jej k tomu výslovně zmocňuje, kontrolovat obsah uveřejňovaný uživatelem na portálu. Bude-li to potřebné s ohledem na porušení obecně závazných právních předpisů či oprávněných zájmů provozovatele, je provozovatel oprávněn takový obsah odstranit.
 6. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou uživateli využitím jakékoli informace uveřejněné na portálu ani neručí za její pravdivost či aktuálnost.

III. Oprávnění provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit provozování portálu či jeho jednotlivých části i měnit jeho obsah.
 2. Provozovatel je oprávněn jednostranně určovat rozsah obsahu portálu, který je přístupný pouze po předchozí registraci uživatele.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoli na základě vlastního uvážení omezit přístup uživatele k portálu nebo jeho částem, jakož i k účtu uživatele a dále kdykoli odstranit uživatelem na portál umístěný obsah či jeho část.
 4. Uživatel bere na vědomí a výslovně uděluje provozovateli souhlas k bezplatnému kopírování, publikaci, pozměňování a dalšímu užívání obsahu portálu umístěného na tento uživatelem. Za tímto účelem uděluje provozovateli územně, množstevně a časově neomezenou bezúplatnou neexkluzivní licenci.
 5. Provozovatel je oprávněn a uživatel jej k tomu výslovně zmocňuje a souhlasí s tím, aby mu byly provozovatelem zasílány zprávy, a to na uživatelem v registračním formuláři zadanou e-mailovou adresu. Odvolat souhlas a ukončit tak zasílání zpráv provozovatelem může uživatel změnou příslušných údajů v registračním formuláři.

IV. Přístup na portál a registrace uživatele

 1. Pro využití portálu je nezbytný přístup na síť internet.
 2. Provozovatel nezaručuje uživateli přístup na portál ani to, že všechny jeho součásti bude mít uživatel kdykoli k dispozici.
 3. Odpovědnost za úhradu veškerých poplatků spojených s připojením k síti internet nese uživatel. Vlastní přístup k obsahu portálu není provozovatelem zpoplatněn.
 4. Vybrané části portálu jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. Podmínky a rozsah registrace určuje provozovatel.
 5. Registrace spočívá ve vyplnění registračního formuláře na portálu a jeho odeslání provozovateli. Na registraci není právní nárok.
 6. Při registraci si uživatel určuje přihlašovací jméno a heslo, které bude muset být zadáno pro každý jednotlivý přístup k vybrané části portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za bezpečnost a důvěrnost takto zadaných údajů. Po použití portálu je uživatel povinen se odhlásit. Heslo je uživatel povinen zabezpečit proti možnosti zneužití. Zjistí-li uživatel zneužití hesla či má podezření na takovou skutečnost, je povinen o tom neprodleně informovat provozovatele.
 7. Uživatel nese veškerou odpovědnost za jednání učiněné s využitím jeho hesla či účtu.
 8. Při registraci se uživatel zavazuje uvádět přesné, pravdivé a úplné povinné informace. V případě změny v registračních údajích se uživatel zavazuje tyto údaje bezodkladně aktualizovat.
 9. Součástí podmínek registrace je i souhlas uživatele se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů označených * je povinné a bez jejich zadání a zaškrtnutí políčka vyjadřujícího souhlas s jejich poskytnutím v registračním formuláři bude registrace uživatele provozovatelem odmítnuta.
 10. Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem jejich využití k evidenčním, informačním a marketingovým účelům provozovatele a jím určených třetích osob v souvislosti s provozem portálu.
 11. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům jím poskytnutým, právo na jejich opravu, jakož i práva dle ust. § 21 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 12. Provozovatel je oprávněn v případě podezření, že některý z údajů poskytnutých uživatelem je nepřesný či nepravdivý, pozastavit či ukončit využívání účtu uživatele a jeho přístupu k portálu, a to i bez předchozího upozornění uživatele. V souvislosti s pozastavením či ukončením využívání účtu či přístupu k portálu uživatelem nevznikají tomuto žádné nároky vůči provozovateli.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo z důvodů delší dobu trvající nečinnosti registrovaného uživatele ukončit uživateli možnost využívání účtu i přístupu k Portálu, a to i bez předchozího upozornění.

V. Povinnosti uživatele

 1. Uživatel nesmí používat portál včetně přístupu k jeho účtu způsobem, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy či tímto návštěvním řádem. Zejména nesmí uveřejňovat či jakkoli uvádět informace jakéhokoli typu (včetně odkazů), které jsou urážlivé, hanlivé, vulgární, škodlivé, nenávistné či z jiných důvodů nevhodné.
 2. Uživatel se zavazuje, že portál ani přístup k jeho účtu a účet nebude žádným způsobem, přímo či nepřímo, využívat k těmto účelům:
 • k vydávání se za jinou osobu, ke zkreslování skutečné identity své či jiné osoby;
 • k manipulaci či falšování jakékoli informace;
 • k uveřejňování jakýchkoli informací, jejichž uveřejnění by bylo v rozporu s právními předpisy (např. obchodní tajemství, utajovaná skutečnost, atd.);
 • k reklamním či propagačním účelům;
 • k jakémukoli jednání, jež zamezuje jiným osobám v přístupu k portálu, narušuje portál či má negativní vliv na jeho provoz;
 • k získání přístupu k osobním údajům jiných Uživatelů.

Portál obsahuje informace chráněné příslušnými předpisy na ochranu duševního vlastnictví a dalšími obecně závaznými právními předpisy. S výjimkou případů, kdy k tomu dal provozovatel uživateli předchozí souhlas, není uživatel oprávněn reprodukovat, kopírovat jakoukoli část obsahu portálu, včetně designu, uspořádání, grafických prvků, textu či obrázků, měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat či jiným způsobem úplatně či bezúplatně obsah portálu poskytovat, ani není oprávněn vytvářet z jakýchkoli částí portálu odvozená díla.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento návštěvní řád je platný a účinný dnem jeho uveřejnění na portálu. Měněn či doplňován může být pouze provozovatelem. Jakékoli změny a doplnění jsou platné a účinné jejich uveřejněním na portálu po jejich zapracování do návštěvního řádu. Souhlas se změnou či doplněním návštěvního řádu vyjadřuje uživatel využíváním portálu po jejich účinnosti.

 

V Praze dne 1.3.2016