V souladu s literou, smyslem a v intencích ustanovení antidiskriminačního zákona posuzovat a konfrontovat veškerou vnitrosvazovou činnost a s důrazem na přijímání a realizaci přijatých rozhodnutí a usnesení svazových orgánů v souladu s ustanoveními antidiskriminačního zákona.

I. OBLAST OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH PRÁV

 1. Voleným orgánům Svazu se ukládá trvale sledovat, nebýt nevšímaví a lhostejní k případům porušování občanských práv a svobod členů Svazu kýmkoliv a jakýmkoliv způsobem a poskytovat jim v rámci občanské sebeobrany nezištnou solidární pomoc tak, aby členové Svazu neutrpěli újmu.
 2. Na úrovni Ústřední rady Svazu průběžně sledovat legislativní plán Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zaměřením na připravované nové zákony a novelizace stávajících zákonů majících dopady na členy Svazu. Čelit tak případům „nedobré správy věcí veřejných“.
 3. Operativně a včas se seznamovat s věcnými návrhy připravovaných zákonů a s důvodovými zprávami k nim dříve, než dojde ke zpracování paragrafového znění zákona.
 4. Zaujímat stanoviska, připomínky a podněty k návrhům zákonů a předávat je jejich předkladatelům a zákonodárcům. Aktuálně se to týká:
  • Zákona o vojácích z povolání,
  • Zákona o reformě zdravotní péče,
  • Zákona o důchodové reformě,
  • Zákona o dani z příjmu fyzických osob,
  • Zákona o nájemném a jeho regulaci,
  • Zákona o bytových družstvech,
  • Zákona o vlastnictví bytů (společenství vlastníků bytů).
 5. Voleným orgánům Svazu se ukládá, aby z vlastní iniciativy, případně na základě podnětů, upozornění a připomínek členů Svazu, obracely na příslušné orgány státní správy a samosprávy v případech jejich pochybení vůči členům Svazu s návrhy na sjednání nápravy.
 6. Orgánům Svazu se ukládá zintenzívnit poskytování bezplatné poradenské služby vlastními silami nebo prostřednictvím bezplatných právních poraden.

 

II. OBLAST VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ A ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH MISÍ

 1. Na všech úrovních Svazu převzít podíl na řešení složitých, náročných životních podmínek válečných veteránů, členů Svazu, při adaptaci do běžných rodinných, pracovních a společenských poměrů po návratu ze zahraničních misí. 
 2. Konkrétní formy pomoci volit podle individuálních situací formami solidární, dobrovolné, dobročinné, nenávratné pomoci.
 3. SVP AČR je iniciátorem založení Nadačního fondu pro pomoc pozůstalým po vojácích, kteří zahynuli v zahraničních misích AČR.

 

III. SVAZ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ AČR A ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 1. Převzít odpovídající podíl na zvyšování společenské prestiže AČR na veřejnosti a úlohu jednoho ze zprostředkujících článků mezi profesionální armádou a společností.
 2. Využít možností, jimiž Svaz disponuje ke kompenzaci vstřícnosti , porozumění, korektních vztahů a vytváření materiálních podmínek pro činnost Svazu ze strany orgánů a velení AČR k recipročnímu podílu Svazu na podpoře Armády České republiky při naplňování jejího poslání.
 3. Zapojit se do aktivit  souvisejících s udržováním vojenských tradic a pietních akcí věnovaným významným výročím a událostem, majících vztah k armádě a novodobým tradicím AČR.

 

IV. SVAZ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ AČR A OBČANSKÁ SPOLEČNOST

 1. Trvale udržovat všestranné kontakty, vzájemnou spolupráci v záležitostech společných zájmů s jednotlivými organizacemi ASOCIACE „Vojáci společně“.
 2. Rozvíjet spolupráci organizačních jednotek Svazu s orgány samosprávy, školami, dětskými domovy, nemocnicemi.  Udržovat trvalé oboustranně prospěšné kontakty, výměnu zkušeností, sjednocovat  stanoviska, koordinovat své aktivity a solidární činnost s občanskými sdruženími s programovým zaměřením na oblast sociální péče, sport, kulturu, bydlení, zdravotní péči a důchodovou problematiku.
 3. Využívat ve prospěch členů Svazu bezplatné právní poradenské služby organizované spolupracujícími sdruženími.

 

V. VNITROSVAZOVÁ ČINNOST

 1. Usilovat o změnu věkové struktury členské základny orientací na získávání členů z věkově a generačně mladších sociálních vrstev profesionálních vojáků, vojáků v záloze a válečných veteránů, kteří ukončili služební poměr.
 1. Věnovat trvalou pozornost zvyšování početního stavu členské základny. Využívat k tomu zejména institut „individuálního členství“ a to v posádkách i dislokačních místech AČR.
 1. Revitalizovat zaniklé kluby v místech bývalých posádek AČR.

 

VI. NADAČNÍ FOND – PŘÍSPĚVKY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

 1. Svaz vojáků z povolání AČR deklaruje svoji připravenost založit v průběhu pátého volebního období nadační fond na podporu pozůstalých po vojácích, kteří zahynuli při plnění  služebních úkolů.
 2. Svaz vojáků z povolání bude v následujícím období poskytovat, obdobně, jako tomu bylo minulosti svým klubům příspěvky z vlastních zdrojů na podporu klubové činnosti dětských táborů a příspěvky při narození dítěte a úmrtí člena Svazu.