svp-logoSoučasné aktivity svazu jsou rozprostřeny do mnoha činností. Předně je to samostatná činnost místních klubů. Kluby pořádají tuzemské i zahraniční zájezdy, sportovní soutěže, setkání rodinných příslušníků svých členů, podílejí se na společenském vyžití v místech svého působení, jsou nápomocny při reprezentačních akcích. Svaz jako celek se stará zejména o ekonomické zabezpečení činnosti, reprezentaci navenek a udržování vztahů v organizacích, jimiž je Svaz vojáků z povolání AČR kolektivním členem.

Jedním ze zásadních úkolů bylo a zůstává organizování poradenské činnosti při privatizaci vojenského bytového fondu, zakládání společenství vlastníků bytů a domu a pomoc při jejich každodenní činnosti. Zkušenosti členů, kteří se na tuto problematiku zaměřují, využili již v Brně, Plzni, Praze a nejnověji v Olomouci.

Máme k dispozici podrobná stanoviska k různým zákonným normám z pohledu implementace evropského práva, které zpracovává jeden z nejaktivnějších členů svazu. I když svaz už dávno není oficiálně připomínkovým místem, jsou stanoviska produkovaná svazem ceněna.

Máme snahu, aby se ústřední rada scházela čtyřikrát za rok a předsednictvo minimálně jedenkrát za dva měsíce. Realizujeme návštěvy v jednotlivých klubech, jednáme se zástupci klubů i individuálními členy na sekretariátu ústřední rady. Staráme se o členství v ASOCIACI „Vojáci společně“, ve svazku profesních organizací armád států Visegrádské čtyřky a rozvíjíme naši roli hostů na činnosti Euromilu.

V seskupení třinácti členských organizací sdružených v ASOCIACI patříme k organizacím, kteří se na asociační činnosti podílejí nejvíce. Náš zástupce je vicepresidentem AVS. Své zastoupení máme v mnoha odborných radách – pro sociální otázky, pro zdravotnictví, pro publicitu, pro legislativu. Současně ASOCIACI významně podporujeme z ekonomického hlediska.

Obsahově bohatá je naše účast na činnosti Visegrádské čtyřky. V roce 2008 jsme byli naposledy úspěšnými hostiteli jubilejní X. konference profesních svazů V 4. V České republice se sejdeme opět v roce 2012. Kromě pravidelných schůzek, kde se sejdou všechny 4 delegace udržujeme dvoustranné pracovní vztahy. Mezi Prahou, Bratislavou, Varšavou a občas i Budapeští kolují zprávy, dotazy, informace, rozbory v písemné i elektronické podobě. Jednotlivé svazy využívají zkušeností a možností svých partnerů. Skutečností zůstává, že vztahy s maďarským HOSZem (Honvédszakszervezet) jsou nejméně intenzivní ze všech dalších. Je to dáno jednat jazykovou bariérou, jednak odlišným postavením maďarské organizace. Maďarští vojáci mají možnost se odborově sdružovat, a proto je rozsah práce v Maďarsku jiný, než v ostatních státech V 4. Nesmíme opomenout úzké vztahy k německému Bundewehr Verbandu e. V., z jehož zkušeností můžeme stále čerpat podněty pro naši práci a v počátcích naší existence nás významně ekonomicky podporoval.

Pozornost zasluhuje také vývoj vztahů mezi SVP AČR a Euromilem. Euromil je sdružení profesních a odborových organizací armád států NATO. Náš svaz byl členem této organizace od roku 1991 do 31. 12. 2009. Impulsem k ukončení našeho členství byl postoj některých představitelů Ministerstva obrany ČR, ale i politických představitelů k našemu členství v této organizaci, kterou považovali a považují za odborovou. Neumíme si představit, že by organizace naší síly a našeho postavení mohla vnést do Armády České republiky cizorodé a protizákonné prvky tradeunionismu, ale ve snaze zlepšit náš vztah s resortem jsme své členství ukončili a nyní se vybraných jednání Euromilu účastníme jako partneři. Naposledy v březnu v Berlíně jsme měli možnost vyslechnout příspěvky z různých států Evropy na téma ombudsman v ozbrojených silách či informaci o transformaci kazašské armády. Jsou to poznatky, které v naší běžné práci neuplatníme, nicméně rozšiřují náš obzor.

Závěrem se sluší poděkovat těm, kteří se za uplynulá dvě desetiletí rozhodujícím způsobem podíleli na práci svazu: plk. Ing. Janu Křížovi, genmjr. PhDr. Jaromíru Matulovi, CSc. (in memoriam), prof. PhDr. Bohumilu Hnízdovi, CSc., plk. Josefu Štěpánkovi, plk. Ing. Jaroslavu Kalivodovi, plk. Ing. Aloisu Žákovi, plk. JUDr. Radomíru Hrabiecovi, pplk. Ing. Josefu Zobalovi, pplk. Ing. Luboši Kučerovi (in memoriam), mjr. Ing. Ladislavu Bakovi, mjr. Luďku Loukotovi, pí Květuši Fišarové.

NEPSANÝM KRÉDEM SVAZU VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ AČR BYLO ÚSILÍ O TO, ABY SE VOJENSKÝCH PROFESIONÁL NEMĚL ZÍTRA HŮŘ, NEŽ SE MĚL VČERA. ZŮSTÁVÁ JÍM I NADÁLE, NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ SVÉ EXISTENCE.